Taloushallintopalvelut

 

Hoi­dam­me asiak­kaam­me ko­ko ta­lous­hal­lin­non yhä ene­ne­väs­sä mää­rin säh­köi­ses­ti. Säh­köi­nen ta­lous­hal­lin­to hel­pot­taa­kin huo­mat­ta­vas­ti yri­tys­ten päi­vit­täi­siä ta­lous­hal­lin­non ru­tii­ne­ja, kun esim. os­to­las­ku, jo­ka kir­ja­taan vain ker­ran jär­jes­tel­mään, jos­sa se ete­nee in­tegroi­dus­ti ai­na mak­sa­tuk­seen as­ti. Säh­köi­sen ta­lous­hal­lin­non käyt­töön­ot­to joh­taa toi­min­to­jen te­hos­tu­mi­seen ja tuot­taa asiak­kail­lem­me sel­kei­tä ai­ka- ja kus­tan­nus­sääs­tö­jä.

Olemme ottaneet käyttöön selainkäyttöisen uuden sukupolven  Fennoa -taloushallinto-ohjelmiston, joka mahdollistaa siirtymisen jälleen astetta pidemmälle, digitaaliseen taloushallintoon. Fennoassa tiedonsiirto ja -käsittely on automatisoitua eri vaiheittain ja materiaali on koko ajan digitaalisessa muodossa. Olennaista digitaalisessa taloushallinnossa on, että tieto siirtyy tai syötetään vain kerran järjestelmään ja se on käytössä saman tien muillakin osa-alueilla. Eri sovellusten ja ohjelmistojen integrointi keskenään mahdollistaa automatisoidut siirrot eri taloushallinnon prosessien välillä: laskut reskontraan ja kirjanpitoon, suoritukset tiliotteilta reskontraan ja kirjanpitoon ja niin edelleen.  Näin tiedonkulku on tehokasta, toiminta nopeutuu, virheet vähenevät, turhat vaiheet työstä jäävät pois ja tieto on ajantasaista. Fennoa mahdollistaa myös tiedon sähköisen arkistoinnin, jolloin digitaalisen materiaalin käyttö helpottuu. Kaikki materiaali kassakuiteista lähtien löytyy digitaalisessa muodossa. Fennoa mahdollistaa digitaalisen yhteydenpidon tilitoimiston ja asiakkaan välillä.

Digitaalisen taloushallinnon myötä myös digitaalinen talousraportointi kehittyy koko ajan monipuolistaen tiedonsiirtoa eri tahoille, kuten viranomaisille, pankeille ja muille yhteistyötahoille.

Fennoa -ohjelmistossa kaikki osa-alueet näkyvät ja ovat käytettävissä samassa näkymässä, joten ohjelman käyttö on suoraviivaista ja helppoa. Fennoa on todella suuri apu yrittäjän päivittäisiin taloushallinnon rutiinien vaivattomaan  hoitamiseen. Lataa Fennoan esite tästä.

Käy­tös­säm­me on myös jo vuodesta 2003 lähtien ollut Hee­ros Oyj:n se­lain­poh­jais­ten säh­köis­ten oh­jel­mien tuo­te­per­he. Hee­ros-oh­jel­mis­tot kä­sit­tä­vät oh­jel­mis­tot verk­ko­las­ku­tuk­seen, os­to­las­ku­jen kä­sit­te­lyyn ja kier­rä­tyk­seen sekä säh­köis­ten mat­ka­las­ku­jen kä­sit­te­lyyn.

Li­säk­si tar­joam­me So­net-oh­jel­mis­ton vir­tu­aa­li­pal­ve­lu­na, kun on tar­vet­ta esim. laa­jem­paan toi­min­na­noh­jauk­seen (myyn­ti­ti­lauk­set, va­ras­to, han­kin­ta­toi­mi jne).